Thursday, 25 November 2010

Se deschide Biblioteca "Ioan Alexandru", prima bibliotecã româneascã din Glasgow

Se deschide Biblioteca "Ioan Alexandru", prima bibliotecã româneascã din Glasgow
Biblioteca "Ioan Alexandru " din Glasgow, Scoţia, se lanseazã vineri 26 noiembrie 12.00-14.00, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Mitropolit Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale la Parohia Ortodoxã Românã “Întâmpinarea Domnului” din Glasgow, acolo unde sunt gãzduite cele 4000 de titluri de carte în limba românã.

Biblioteca este deschisã în memoria scriitorului Ioan Alexandru, care a scris printre altele şi seria de “Imne” dedicate zonelor istorice româneşti.

Ideea acestui proiect a fost iniţiatã în urmã cu 2 ani la Congresul Spiritualitãţii Româneşti de la Alba Iulia, ca parteneriat între Biblioteca Judeţeanã “Petre Dulfu”, Fundaţia Asturian din Târgu-Mureş, Societatea Românca din Marea Britanie şi Liga Culturalã pentu Unitatea Românilor de Pretutindeni.
Realizarea proiectului beneficiazã de spaţiul generos al Parohiei Ortodoxe Române “Întâmpinarea Domnului” din Glasgow sub îndrumarea preotului paroh Marcel Oprişan, de donaţia de carte a Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare şi suportul Consiliului Judeţean Maramureş. Binevenite sunt şi contribuţiile personale ale celor implicaţi în acest proiect.

Lansarea bibliotecii "Ioan Alexandru" în Glasgow face parte din proiectul “COMEUROBIB” iniţiat de Biblioteca Judeţeanã “Petre Dulfu” şi care vizeazã crearea unui spaţiu cultural românesc într-o serie de oraşe din strãinãtate. Pânã acum, proiectul a fost realizat în Ucraina, Budapesta, Viena, Spania, Republica Moldova.

Biblioteca "Ioan Alexandru" , care este cea de-a doua bibliotecã din Reţeaua de biblioteci Românca , dupã deschiderea în 2009 a bibliotecii "Mihai Eminescu" la Londra gãzduitã de doamna Daniela Rãileanu la Bookeeping Efficiency.

Începând de sãptãmâna viitoare, românii din Scoţia vor putea sã citeascã şi împrumutã cãrţi, sã se documenteze din tratate din domenii variate (sociologie, filosofie, afaceri şi jurnalism.), precum şi cãrţi pentru copii, albume, atlase, enciclopedii, dicţionare, cãrţi de poveşti, cãrţi de beletristicã dar şi ştiinţifice, toate în limba românã.

Membrii comunitãţii româneşti din Scoţia sunt invitaţi la deschiderea oficialã a bibliotecii "Ioan Alexandru ", la eveniment luând parte, pe lângã iniţiatorii proiectului, printre care Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare, câţiva consilieri judeţeni, domnul Mihai Delcea şi doamna Ionela Flood preşedinta Societãţii Românca din Marea Britanie.

PROGRAM:

Recital susţinut de corul “Psalmodia Transylvanica” de la Facultatea de Teologie din Cluj condus de pãrintele profesor Vasile Stanciu.

Discurs susţinut de domnul Teodor Ardelean, directorul bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” şi oaspeţii sãi de la Consiliul Judeţean Maramureş.

Doamna Ionela Flood va prezenta un recital de poezie din volumul “Ţãrmurile iubirii”, câştigator al premiului Grigore Vieru 2009 şi al premiului prefecturii Alba Iulia, precum şi din volumul “Parfumul îngerilor”.

Pãrintele Vasile Stanciu de la Institutul Teologic din Cluj, va evoca memoria scriitorului Ioan Alexandru, pe care l-a cunoscut personal.

Prezentãrile de carte cuprind câteva noutãţi editoriale: broşura proiectului european "Invitaţie pentru compozitori 2010" -London Schubert Players Trust; "Parfumul Îngerilor"- de Ionela Flood; "Lumea satului – de George Smarandache; "Instantaneas en cuatro hilos -de Ariadna Petri si "Cuvintele luminii/The words of light" -de Ariadna Petri.

Expoziţie cu ilustraţie de carte din volumul “Parfumul îngerilor” de Ionela Flood, realizate de: Ioan Astalus, Amy Lee, Adina Romanescu, Adela Ursache şi Petre Vlaic.

Detalii şi contact pãrintele paroh Marcel Oprişan
111 Killin Street,
Glasgow,
G32 9AH

0781.776.2075
0141.237.2473
marceloprisan@yahoo.com

Vã aşteptãm la acest eveniment încãrcat de semnificaţii, sãrbatorind cu aceastã ocazie Ziua Naţionalã a României şi Ziua Naţionalã a Scoţiei, precum şi Ocrotitorul celor douã ţãri, Sfântul Andrei!

Ionela Flood
Societatea Românca
www.romanca.co.uk

Saturday, 20 November 2010

Programul de schimburi culturale şi educaţionale româno-britanic, semnat la Bucureşti

Programul de schimburi culturale şi educaţionale româno-britanic, semnat la Bucureşti

Ministerul Afacerilor Externe – Bucureşti/ La 15 noiembrie 2010 a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe semnareaProgramului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii pentru perioada 2010-2014.

Documentul a fost semnat, pentru partea română, de secretarul de stat pentru Dezvoltare Instituţională şi Relaţia cu Parlamentul în cadrul MAE, Anton Niculescu, iar pentru partea britanică, de E.S. Martin Harris O.B.E, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti. La ceremonia de semnare a participat şi directorul British Council, domnul Nigel Townson.

Secretarul de stat Anton Niculescu a subliniat importanţa semnării acestui Program, arătând că „documentul semnat la 15 noiembrie 2010 acoperă un spectru larg de cooperare culturală vizând domenii de actualitate ale agendei europene, precum economia cunoaşterii, industriile creative, dialogul intercultural, patrimoniul cultural, spaţiul european de cercetare, asigurarea calităţii în educaţie şi în educaţia non-formală, formarea profesională etc.”

Totodată oficialul român a precizat că „programul cultural lansat acum ne oferă ocazia de a saluta cooperarea sectoarelor non-guvernamentale din cele două ţări” şi şi-a exprimat satisfacţia „în legătură cu lărgirea ariei de colaborare, dincolo de relaţiile inter-instituţionale, mai ales în ceea ce priveşte administrarea unor teme precum patrimoniul cultural, schimbările climatice, dezvoltarea durabilă, formarea generaţiilor de tineri lideri”.

Ambasadorul britanic Martin Harris a relevat în discursul său că „de multe ori, cultura şi educaţia sunt ambasadori mai buni decât alte instrumente de colaborare bilaterală” şi a amintit că „în domeniul culturii, s-au realizat nenumărate proiecte în teatru, literatură, muzică, arhitectură, urbanism şi alte arte vizuale cu parteneri din România.”

În acelaşi timp, diplomatul englez a precizat că „noul acord de cooperare cuprinde câteva elemente deosebite şi demonstrează importanţa pe care, atât Marea Britanie, cât şi România, o acordă pregătirii cetăţenilor lor pentru o Uniune Europeană inovativă şi competitivă la nivel global.”

„Documentul semnat introduce concepte noi, cum ar fi economia creativă şi economia cunoaşterii şi pune accentul pe dezvoltarea unor domenii de impact la întregul nivel al UE: asigurarea standardelor şi calităţii în educaţie, consolidarea societăţii civile prin intermediul schimburilor culturale şi învăţarea limbilor moderne”, a mai spus ambasadorul Marii Britanii în România.

Informaţii suplimentare:

Documentul trasează liniile cooperării bilaterale în domeniile culturii şi educaţiei pentru următorii patru ani şi cuprinde prevederi privind schimbul de experienţă în domeniile dialogului intercultural, învăţământului profesional, economiei creative şi economiei cunoaşterii; sprijinirea activităţii şi funcţionării ICR Londra şi a British Council România; promovarea contactelor directe între instituţii şi specialişti din domeniile educaţiei, culturii, patrimoniului, ştiinţei, dialogului intercultural, economiei creative şi economiei cunoaşterii; schimbul de materiale informative în domeniul artelor vizuale şi arhitecturii contemporane; organizarea de acţiuni comune în domeniul muzeal; instituirea unui program de burse în domeniul educaţiei formale şi non-formale pentru specialişti în domeniul patrimoniului cultural; organizarea de evenimente în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior şi al formării profesionale; sprijinirea organizării cursurilor de management educaţional, de limbă engleză şi a examinărilor de limbă engleză; încurajarea contactelor între specialiştii în politici educaţionale din cele două state; recrutarea, pentru perioade scurte de timp, de profesori, pentru a preda în sistemul educaţional din celălalt stat; încurajarea cooperării directe între universităţi, institute de cercetare, organizaţii în vederea consolidării Spaţiului European de Cercetare.

Romanian-UK cultural and educational exchange progamme signed today in Bucharest

Ministry for Foreign Affairs – Bucharest/ On 15 November 2010 the Programme between the Government of Romania and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for Co-operation in the Fields of Education, Science and Culture for the Period 2010-2014 was signed at the headquarters of the Ministry of Foreign Affairs.
The document was signed, for Romania , by the MFA State Secretary for Institutional Development and Liaison with Parliament, Anton Niculescu and, for the UK , by H.E. Martin Harris O.B.E., Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Bucharest . British Council director Nigel Townson also attended the signing ceremony.
State Secretary Anton Niculescu highlighted the importance of the Programme, stating that “the document signed on 15 November 2010 covers a wide-ranging cultural cooperation in major areas of the European agenda, such as knowledge economy, creative industries, intercultural dialogue, cultural heritage, the European Research Area, quality assurance in education and in informal education, professional training etc.”
The Romanian official further said that “the cultural programme launched now gives us the opportunity to welcome the cooperation between the two countries’ nongovernmental sectors,” and expressed satisfaction “with the broadening of the collaboration area beyond interinstitutional relations, notably in connection with the management of such themes as cultural heritage, climate change, sustainable development, or the training of young generations of leaders.”
British Ambassador Martin Harris showed in his address that “culture and education are often better ambassadors than other bilateral collaboration instruments.” “In the areas of culture,” he also said, “many projects have been achieved with partners from Romania , in the fields of theater, literature, music, architecture, urbanism and other visual arts.”
Concurrently, the British diplomat stated that “the new cooperation agreement contains some special elements and proves the importance both Britain and Romania attach to training their citizens for an innovative and globally competitive European Union.”
“The document introduces new concepts, such as creative economy and knowledge economy and emphasizes areas whose impact extends over the entire EU: assuring quality standards in education, consolidating civil society through cultural exchanges and learning modern languages,” the UK ambassador to Romania added.

Background:
The document sets forth the main lines of bilateral cooperation in the fields of culture and education for the next four years. It contains provisions on swaps of experience in point of intercultural dialogue, vocational training, creative economy and knowledge economy; supporting the operation of the Romanian Cultural Institute in London and of the British Council in Romania; promoting direct contacts between institutions and specialists in education, culture, heritage, science, intercultural dialogue, creative economy and knowledge economy; exchanging informative material on contemporary visual arts and architecture; organizing museum-related joint actions; instituting a programme of scholarships for the formal and informal education of cultural heritage specialists; organizing events realted to quality assurance in higher education and professional training; supporting the holding of educational management courses, English language courses and examinations; encouraging contacts between educational policy specialists in the two states; recruiting teachers to teach for brief periods in the educational system of the other state; fostering direct cooperation between universities, research institutes, and organizations with a view to consolidating the European Research Area.

Cristina-Narcisa Nita
Press Attaché
Embassy of Romania in the UK
Arundel House
4 Palace Green
London W8 4QD
Tel.: 0044 20 7937 9669
Fax: 0044 20 7937 8069
Mobile: 0044 75 00 55 88 44
www.london.mae.ro

Saturday, 13 November 2010

EU and Mediterranean civil society reach historic deal on a joint Assembly

PRESS RELEASE 112/2010
12 November 2010

EU and Mediterranean civil society reach historic deal on a joint Assembly

Civil society organisations from the EU and countries around the Mediterranean met in Rome from 10 to 12 November 2010 for the annual Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions. In what they hailed a historic move, they adopted a statute for the future civil society Assembly and agreed to seek consultative body status within the Union for the Mediterranean .

Speaking at the summit’s opening session European Economic and Social Committee (EESC) President Staffan Nilsson expressed “hope that the Assembly will reach its full potential in helping to build a peaceful future in the Mediterranean region through closer and permanent ties between civil society on all shores”.

The Assembly of Economic and Social Councils and Similar Institutions will seek consultative body status within the Union for the Mediterranean 's institutional structure, along the lines of what has been achieved with the UFM Parliamentary Assembly (UfM-PA) and the Euromed Local and Regional Assembly (ARLEM).

The statute of a new Assembly foresees a rotating Presidency and Bureau, as well as equal spread of seats between the EU and the 16 partner countries in order to guarantee a North-South balance. It is seen as a ‘living document’ that can be adapted to civil society’s needs over time.

The civil society participants’ warm support for the Assembly was echoed by the European Commission representative Tomás Dupla del Moral who welcomed the creation of the Assembly as a “joint body that will make sure that many communities are associated with the UfM giving them the opportunity to tackle the numerous challenges facing the Euromed region.” Civil Society efforts were crucial to the UfM because they “complemented the initiatives being made at intergovernmental level and they opened up further possibilities for dialogue.”

"Diplomacy is not enough to achieve a sustainable solution for the Mediterranean ", said Christophe Rouillon, Vice-President of the French Association of Mayors, representing the President of the Committee of the Regions at the conference. "Participative democracy has to be put at the heart of the debate, in terms of both strengthening it and of direct cooperation between social stakeholders or regions and towns on both sides of the Mediterranean ", he added.

The Summit, which was organised by the Italian National Council of the Economy and Labour (CNEL) and the EESC, also saw a diverse range of civil society stakeholders and visiting experts from the region examine crucial themes such as decent work and sustainable development around the Mediterranean, vocational training as a factor for competitiveness and job creation, building a fairer society in the Euromed region and agricultural policies in the UfM countries. With the new Assembly, these valuable, in-depth discussions between expert citizens’ representatives can be fed directly into the UfM’s decision-making mechanisms guaranteeing, as the CNEL President Antonio Marzano pointed out, “a direct civil society impact on current crisis resolution efforts, as well as political momentum for a brighter future.”

More information about the Summit :
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-euromed-summit-2010

Kind regards,
Isolde Juchem
Press Service, EESC

Friday, 5 November 2010

Census 2011 - important information

The following link are for the publicity , please share with your networks and email groups.

1. Census leaflets ( publicity in different languages )

http://2011.census.gov.uk/Publicity-materials

Every ten years, the census provides an accurate snapshot of the country’s population, informing important decisions and policies. Local councils also relies on census population statistics to get the government funding it needs for public services. How much it gets is directly related to the number and characteristics of the people the census says live in the area. So even if the Census were to end up just a few households short, or miss some important sections of the community, it could make a very real difference to people’s lives. The Census needs to include everyone, everywhere – and that’s why everyone has to take part.

2. Recruitment is now underway for over 35,000 temporary part time and full time vacancies, please help inform local communities about these opportunities via the census job site.

www.censusjobs.co.uk


Warmest regards

Abdi Mohamed Ibrahim
Census Community Advisor
07801 331 633

Invitatie participare expozitie-concurs

ORGANIZAŢIA DE FEMEI PDL DIASPORA
are plăcerea să vă invite la Ediţia I a Concursului Internaţional de Creaţie
„ROMÂNIA PRIN OCHII COPIILOR NOŞTRI “, care se adresează copiilor şi adolescenţilor din Diaspora şi cuprinde secţiuni pentru pictură, sculptură, grafică şi benzi desenate.

Lucrările artiştilor vor fi prezentate publicului în cadrul unei expoziţii, la Bucureşti, iar cele mai merituoase vor fi premiate.
Din juriu vor face parte personalităţi ale culturii române, iar rezultatul se va anunţa în data de 05.12.2010, cu speranţa ca participarea să fie cât mai numeroasă.
Ne bucurăm să ne cunoaştem şi copiii şi adolescenţii din afara ţării cu suflete curate şi talent artistic şi sperăm ca această manifestare culturală să ne lege şi mai puternic şi să devină o tradiţie!

REGULAMENTUL CONCURSULUI:
Concursul se adresează copiilor şi adolescenţilor cu vârste cuprinse între 3 şi 17 ani. Concurenţii vor trimite până la data de 01.12.2010 câte o lucrare prin preşedinţii organizaţiilor teritoriale PDL aferente din Diaspora, însoţită de datele personale: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, adresa şi numărul de telefon, adresa electronică. Mentionăm că lucrările vor rămâne organizatorilor cu acordul primit din partea autorilor. Aceste lucrări vor putea fi utilizate cu prilejul evenimentelor viitoare.

Lucrarile pot fi trimise la urmatoarele adrese de mail :
william@williampdleuropa.eu;
adina.pdldiaspora@yahoo.com

Toţi participanţii vor primi diplome de participare.

Preşedinte OF PDL Diaspora,

ADINA ŞTEFĂNESCU

Wednesday, 3 November 2010

Referendum la nivel european cu scopul de a cere pastrarea remediilor pe baza de vitaminesi a TERAPIILOR NATURISTE

S -a pornit o initiativa de referendum la nivel european cu scopul de a cere pastrarea remediilor pe baza de vitamine si a TERAPIILOR NATURISTE care se vor a fi excluse in baza Codex Alimentarius

Este sansa noastra sa mai putem alege o viata sanatoasa si naturala. Sunt necesare 1.000.000 de voturi.

Alatura-te si tu daca vrei sa mai avem acces la hrana sanatoasa si terapii naturiste ori pe baza de vitamine.

BIBLIOGRAFIE
Codex Alimentarius
Tratatul de la Lisabona
http://www.eu-facts.org/en/index.html
http://www.health-peace-justice.org/
http://www.profit-over-life.org/
http://www.thenhf.com/

Genocidul planetar incepe in 2010
In 30 de ani vor muri trei miliarde de oameni: unul din lipsa hranei, alte doua din cauza bolilor . Directive: eliminarea suplimentelor naturale, a mineralelor si vitaminelor. Animalele vor fi tratate cu hormoni si iradiate, iar plantele – modificate genetic. Cine va folosi produse naturale va face inchisoare. Usturioul,menta si alte produse comune "vor deveni droguri"
De la 31 decembrie 2009, Guvernul Romaniei a inceput, alaturi de alte 165 de state semnatare (reprezentand aproape 85 % din populatia planetei), implementarea temutului Codex Alimentarius. Un compendiu de legi alimentare, de factura nazista, introdus de AG Farben si care va stabili regulile de alimentatie ale natiunilor. Implementarea, prevazuta pe mai multe etape, porneste de la faptul ca populatia globului este mult prea numeroasa ca Terra sa poata sustine o alimentatie naturala. Astfel, produsele trebuie modificate genetic, construite in laborator, aditivate si iradiate. Toate aceste date pot fi studiate pe site-ul www.codexalimentarius.net.
Conform acestui site, Romania a trimis deja formularele de inscriere si aderare in ultimile zile ale anului trecut, iar din iulie 2010, dupa intalnirea de la Roma va incepe implementarea proiectului, prima etapa prevazand plantele modificate genetic, precum si normativele aditivilor alimentari. In privinta aditivarii sunt implicate marile concerne farmaceutice mondiale, aceleasi care sunt acum implicate si in fabricarea vaccinurilor anti-gripale, precum cel impotriva virusului AH1N1.
Secretul hranei artificiale
Codex Alimentarius este unul din cele mai bine pastrate „secrete deschise”. Este finantat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Organizatia pentru Alimente si Agricultura (FAO), ambele apartinand de ONU. Este cel mai mare dezastru pentru sanatatea noastra, intrucat va interzice elemente vitale de alimentatie. Adeptii teoriei conspiratiei sustin ca planul “Guvernului Mondial” e menit sa decimeze populatia planetei, aflata in continua crestere. Daca pana acum razboaiele mondiale erau cele care reglau numarul populatiei, de acum solutia sta in alimentatie. Aceiasi adepti sustin ca in 30 de ani de la implementarea Codului, populatia planetei se va stabiliza la doua miliarde, o masa suficient controlabila, care este indeajuns pentru resursele planetei si care este in acord cu normele de poluare etc. In acest interval un miliard de oameni vor muri din lipsa elementelor principale de hrana, iar alte doua miliarde datorita bolilor ce vor fi generate in organism.
Hrana farmaceutica si cancerigena
Denumirea Codex Alimentarius provine din limba latina si se traduce prin codul produselor alimentare. Reprezinta o colectie de standarde alimentare adoptate la nivel international, care au ca scop declarat protectia sanatatii consumatorilor si asigurarea practicilor corecte in comertul alimentar. Codex Alimentarius cuprinde standarde pentru toate alimentele, fie ele preparate, semipreparate sau crude si pentru distributia catre consumator, prevederi in ceea ce priveste igiena alimentara, aditivi alimentari, reziduuri de pesticide, factori de contaminare, etichetare si prezentare, metode de analiza si prelevare. Codex Alimentarius intentioneaza sa puna in afara legii orice metoda alternativa in domeniul sanatatii cum ar fi terapiile naturiste, folosirea suplimentelor alimentare si a vitaminelor si tot ceea ce ar putea constitui mai mult sau mai putin un potential concurent pentru industria chimiei farmaceutice. Cine se va opune sau va folosi alimente in afara Codex-ului va face inchisoare. Practic, omenirea va avea parte de o hrana farmaceutica. Doctorul Matthias Rath, un specialist german care duce campanii la nivel mondial pentru folosirea tratamentelor alternative in cazul multor boli grave, descrie aceasta situatie astfel: „Adevaratul scop al industriei farmaceutice mondiale este de a castiga bani pe seama bolilor cronice, si nu de a se ocupa de prevenirea sau eradicarea acestor boli. Industria farmaceutica are un interes financiar direct in perpetuarea acestor maladii, pentru a-si asigura mentinerea si chiar cresterea pietei de medicamente. Pentru acest motiv medicamentele sunt facute pentru a alina simptomele si nu pentru a trata adevaratele cauze ale bolilor. Trusturile farmaceutice sunt responsabile de un genocid permanent si raspandit, ucigand in acest mod milioane de oameni. La fel va fi si in cazul Codexului care nu e altceva decat o masura de decimare a populatiei planetei care va manca produse farmaceutice, ce vor fi iradiate, vor contine cobalt si vor fi modificate genetic, generand cancere.”
Aplicatiile Codexului
Directivele Codex-ului Alimentarius enuntate de catre Directiva Europeana in ceea ce priveste suplimentele alimentare trebuie aplicate sub amenintarea sanctiunilor financiare.
1) Eliminarea oricarui supliment alimentar natural. Toate aceste suplimente vor fi inlocuite de 28 de produsi de sinteza farmaceutica, care vor fi dozati si vor fi disponibili numai in farmacii, pe baza de prescriptie medicala. Clasificate ca “toxine” (!!), vitaminele, mineralele si plantele medicinale vor fi pe piata numai in doze care NU au impact asupra nimanui. De exemplu coenzima Q10, glucosamine etc., vor fi ilegale, folosirea lor sanctionandu-se cu inchisoarea.
2) Medicina naturista cum ar fi acupunctura, medicina energetica, ayurvedica, tibetana etc, vor fi interzise.
3) Agricultura si alimentatia animalelor vor fi reglementate conform normelor fixate de trusturile chimiei farmaceutice, interzicand din principiu asa numita agricultura bio. Aceasta implica, de exemplu, ca fiecare vaca de lapte de pe planeta sa fie tratata cu hormonul de crestere bovin recombinat genetic produs de Monsanto. Mai mult, potrivit Codexului, orice animal de pe planeta folosit in scopuri de hrana trebuie tratat cu antibiotice si cu hormoni de crestere. Regulile Codexului permit ca produsele ce contin organisme modificate genetic (OMG) sa nu mai fie etichetate corespunzator. In 2001, 12 substante chimice despre care se stie ca sunt cauzatoare de cancer, au fost interzise in mod unanim de 176 de tari, inclusiv de SUA. Ei bine, Codex Alimentarius aduce inapoi 7 dintre aceste substante interzise, precum hexachlorobenzene, dieldrin, aldrin etc, care vor putea fi folosite la liber din nou.
4) Alimentatia umana certificata legal va trebui sa fie iradiata cu Cobalt. Sub regulile Codexului, aproape toate alimentele trebuie iradiate. Si nivelurile de radiatie vor fi mult mai mari decat cele permise anterior. Codex Alimentarius va controla accesul asupra acizilor aminati esentiali, asupra vitaminelor si mineralelor.
Cum va fi implementat programul
Pe langa Romania, la Codex Alimentarius au mai aderat alte 165 de tari, ai caror reprezentanti se intalnesc alternativ fie la sediul FAO de la Roma, fie la sediul OMS de la Geneva. Urmatoarea intalnire are loc in 2010, la Roma. Acum, Comisia functioneaza dupa un Plan Strategic, elaborat pentru perioada 2008-2013. Obiectivele stabilite pentru aceasta perioada sunt promovarea unor cadre solide de reglementare a activitatilor, si anume un sistem solid national de control si sisteme de reglementare legislative pentru intregul lant alimentar.
- suplimentele alimentare nu se vor mai comercializa nici in scop preventiv, nici terapeutic
- vor fi necesare retete pentru toate medicamentele peste o doza extrem de mica
- usturioul sau menta, alaturi de alte produse comune, vor fi considerate droguri de categoria a 3-a care pot fi comercializate doar de catre marile corporatii farmaceutice
- toate suplimentele alimentare ce vor aparea vor fi interzise pana ce nu vor trece anumite teste prevazute in noul cod
- produsele modificate genetic vor fi comercializate fara avertizarea consumatorilor, niciun fel de eticheta nefiind necesara
Specialistii in nutritie preconizeaza ca aplicarea acestui program va produce, in maximum 30 de ani de la implementare, peste trei miliarde de victime umane, un miliard murind din cauza lipsei de hrana alte doua miliarde din cauza bolilor generate in organism si cauzate de proasta calitate a alimentelor disponibile.
AIM

"Sperantele divine si universal valabile sunt visele inaltatoare ale omului care vegheaza"G.B.

http://www.eu-referendum.org/english/petitions/natural_remedies.php

Summary of activities at the Romania Pavilion in the six months of participation in Expo Shanghai 2010

Romania - Ministry for Foreign Affairs
Bucharest, 1 November 2010

Summary of activities at the Romania Pavilion in the six months of participation in Expo Shanghai 2010

Romania – 6 months of participation in World Expo
* 5,473,000 visitors in 190 days;
* Romania-China Cultural Week held at the Pavilion, an event attended by MA Zhongping, President of the local Parliament of Shaanxi Province, Zhou Yibo, Vice-President of the local Parliament, Geng Jian, President of F&J Education Fund, Olivier Rasat, Director of the EU Pavilion;
* Daily shows performed by “Dorna Dorului” ensemble and “Harghita” Szecklers’ folklore ensemble;
* Artistic show by “Harghita” Szecklers ensemble on 28 October 2010, as part of “West Lake Expo” held in the town of Hangzhou;
* Continuation of the cultural programs “Travelling Piano” and “Music: Unity in Diversity”;
* Economic forum for the promotion of Romanian wines – an economic mission;
* Painting and photographic art exhibitions: Photographic Memories (Florin Andreescu), Chinese Painting and Calligraphy Exhibition (Zhou YIBo), Cube Exhibition, Play Space (architect Adrian Neculai and students of Ion Mincu University of Architecture and Urbanism), Şincai Art Exhibition (Manuela Botiş, Teodor Botiş, Smaranda Suciu, Petru Lucaci, and also works by a group of students of Gh. Şincai High School), photo exhibition on Fashion and Ecology (Cosmin Gogu, Marius Baragan, Gabriel Hennessey, Alex Gâlmeanu, Ionuţ Staicu, Codrin Serghei, Roro Şerban, Tibi Clenci), painting and photo exhibition “Better City, Better Life,” organized by the Ministry of Education, Research, Youth and Sport;
* Visits by 140 delegations.

Romania – 5 months of participation in World Expo
* 4 million visitors;
* 180 official delegations;
* Over 3,100 artistic shows, concerts, dance performances;
* Staging of thematic Weeks for the promotion of Romanian products: “Ciuc Beer Week,” “Ursus Beer Week,” and “Jidvei Wine Week”;
* The cultural agenda of Romania’s Pavilion included a new series of artistic events, such as:
* Folk music and dance shows by “Dorna Dorului” ensemble and “Harghita” Szecklers ensemble;
* Folklore show by “Dorna Dorului” ensemble on 24 September 2010, as part of the “Moon Festival” in Hangzhou, at the invitation of the local government of Hangzhou Municipality;
* As part of “Travelling Piano” tour, on 26 September 2010, pianist Peter Pazicky from Slovakia and guitar player Hugues Navez from Belgium gave a concert on the stage of the Romania Pavilion at EXPO 2010. The event was organized by the European Union and was considered one of the major cultural programs staged by EU at EXPO 2010;
* Instrumental music concerts – violin, viola, clarinet and piano, performed over 2 August – 15 September 2010, by representatives of the Music School of Timişoara, namely Sextet “Musica Omnia” and Quintet “Capriccioso;
* Folk music and dance shows from the national and international repertoire of “Nagyvárad” Ensemble of the State Philharmonic or Oradea, over 2 August – 15 September 2010;
* The series of shows under the heading “The Dolls Shop,” performed by the children’s ballet troupe “Studio M Ballet” of the Bucharest National Opera House, over 3 – 12 September 2010. The artistic program included fragments from famous ballet shows like: “The Nutcracker,” “The Swan Lake,” “Don Quixote,” with the dancers performing, besides the classical variant also jazz dance and modern dance;
* The official delegations who visited Greenopolis in September, included: a Romanian-Chinese delegation made up of former Minister of Foreign Affairs, Ambassador Sergiu Celac; the Director of the Romanian Institute for International Studies, Ambassador Nicolae Ecobescu; the President of Foundation EURISC-European Institute for Risk Security and Communication Management, Liviu Mureşean; the Deputy Director of the Chinese Institute for Contemporary International Relations, Li XIN, and researcher from the Institute for International Studies, Zhao Long – 10 September 2010;
* The visit of a group made up of 45 personalities holding important positions in various fields of activity of Chinese society, graduates from the prestigious Chinese “Shaanxi Xian Jiao Tong University,” headed by Geng Jian, President of F&T International Group.

Romania – 4 months of participation in World Exhibition
* Over 2,900,000 visitors;
* 2,400 shows performed by Romanian artists;
* Artistic shows performed by Oradea Folklore Ensemble (Nagyvarad) and representatives of the Music School of Timişoara;
* The opening of the cultural exchange program on the stage of the Romania Pavilion under the heading “Music - Unity in Diversity”;
* Concerts given on the Greenopolis stage by the chamber music group “Romanian Piano Trio”- Alexandru Tomescu, Horia Mihail and Răzvan Suma;
* IT mini-exhibition - “Romania – Creative talent. Technical excellence”;
* Aeronautics mini-exhibition “Together into the Future”;
* Visits by 130 official delegations and a large number of personalities from various domains;
* The most important visit by a foreign delegation to the Romania Pavilion was the one paid by the European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission, Catherine Ashton.

Romania – 3 months of participation in World Expo
* 2,150,000 visitors;
* Over 1,800 artistic shows (around 20 every day);
* Events for the promotion of Romanian-Chinese commercial relations (Romanian-Chinese economic forum, Romanian Fashion Week in Shanghai and an exhibition of general products);
* Artistic shows performed by “Zece Prăjini” brass band, “Căluşarii Slatinei” folklore ensemble, “Imporioso” Quartet and “Composito” Quintet;
* Romania Week in Shanghai;
* Celebration of Romania National Day at the World Exhibition, with Minister of Foreign Affairs Teodor Baconschi in attendance;
* Gala performance, with the participation of the National Radio Orchestra, conducted by Tiberiu Soare, on the occasion of the National Day;
* A series of concerts performed by Damian Drăghici and Grigore Leşe on the stage in Europe Square within EXPO 2010;
* Visitor No. 2,000,000 to the Romania Pavilion was awarded a prize on 24 July.

Romania – 2 months of participation in World Expo
* 1,300,000 visitors;
* Round table on energy and infrastructure issues and a Romanian-Chinese business forum;
* Presentation of the invention “Method and installation to increase energy yield when burning natural combustible gas,” by physicist Aurel Enache;
* Romanian Wine Show;
* Concerts performed by “Holograf” band.

Romania – 1 month of participation in World Expo
* 330,000 visitors;
* “Romanian Wine Week”;
* The first series of artists on the stage of the Romania Pavilion in Shanghai: “Crişana” folklore ensemble and “Shavale” brass band;
* The Romania Pavilion participates in the events occasioned by Europe Day at Expo 2010;
* Over 400 hours of cultural programs.

Impressions by high officials who visited the Romania Pavilion

The European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Catherine Ashton: “The cultural events hosted by Romania’s Pavilion have made it famous amongst the other participants. Before my visit here I had learnt about the cultural events going on every day at your Pavilion.”

Hua Junduo, Commissioner General for Expo 2010 Shanghai, China: “Romania’s wonderful Pavilion has deeply impressed us through its unique architecture and wide variety of exhibition forms. We have discovered one of the most impressive Pavilions on the entire site of the World Exhibition. Thank you once again for the efforts you and your team made for building a Pavilion fitting so closely the theme of Expo 2010 Shanghai.”

The Secretary General of the Bureau International des Expositions (BIE), Vicente Gonzales Loscertales: “You have managed to create a special area and visitors are greatly attracted by what they can find here. I congratulate you on this achievement, everything is very beautiful.”

Zhou Hanmin, member of the Standing Bureau of the Chinese People’s Political-Consultative Conference and Deputy Director of the Executive Committee of World Exhibition 2010 Shanghai: “The design of the Romania Pavilion is quite special within the EXPO site and I would like to mention that Romania’s participation in EXPO 2010 Shanghai is a good opportunity to develop and strengthen bilateral relations.”

1 noiembrie 2010
Comunicat de presă

Participarea României la Expo Shanghai 2010, la final

Pavilionului României a organizat în data de 31 octombrie 2010, festivitatea care a marcat încheierea prezenţei la Expoziţia mondială de la Shanghai .

Ultimul spectacol pe scena Pavilionului a fost susţinut împreună de cele două ansambluri folclorice - Dorna Dorului şi ansamblul secuiesc Harghita.Cu această ocazie, Ferdinand Nagy a premiat ultimii doi vizitatori care au trecut pragul Pavilionului României Liu Jing, 39 de ani, asistent manager şi Emily Chen, 28 de ani, ingineră.„Prin participarea la Expo Shanghai, ne-am dorit să aducem în faţa publicului vizitator, tot ceea ce este reprezentativ pentru România: cultură, tradiţii şi obiceiuri, potenţialul turistic, dar şi să contribuim la promovarea unor proiecte care să crească prezenţa României în acest spaţiu extrem de atractiv din punct de vedere cultural şi economic”, a declarat Ferdinand Nagy, Comisarul general pentru Expo Shanghai.

Timp de 6 luni, echipa României şi-a propus ca, prin activităţile organizate, pavilionul României -Greenopolis să ocupe un loc distinctiv în preferinţele vizitatorilor.

„În cele 184 de zile de expoziţie Pavilionul României a fost vizitat de 5.473.000. Întreaga activitate de diplomaţie publică, desfăşurată în cadrul Pavilionului României a însemnat în primul rând o muncă de echipă, dar şi un efort susţinut, de a prezenta cât mai bine profilul României, la nivel mondial. (...)„După primele evaluări pe care le-am făcut, rezultatele pe care le-am obţinut confirmă obiectivele pe care ni le-am propus de la început pentru expoziţie: vizibilitate ridicată, prezenţă culturală susţinută şi dezvoltarea de noi contacte în diferite domenii ”, a spus Ferdinand Nagy.

Acesta a mai subliniat faptul că „bilanţul participării României la Expo Shanghai 2010 nu este unul final odată cu închiderea Expoziţiei, ci România aşteaptă ca unele ecouri ale obiectivelor să fie atinse pe termen mediu şi lung, aşa cum s-a întâmplat şi după alte expoziţii. Rezultatele participării la Expoziţia mondială din 2005, de la Nagoya-Japonia, au apărut abia în anii următori.”

Prezenţa României la Expo Shanghai în cifre:
* 5.473.000 de vizitatori în cele 190 de zile (184 de zile de expoziţie şi 6 zile de pre-opening);
* 5.500 de spectacole interactive susţinute pe scena pavilionului;
* 12 ore pe zi de spectacole artistice zilnice;
* Peste 400 de artişti români pe scena Greenopolis;
* Peste 70 de artişti din diferite ţări au concertat pe scena pavilionului;
* Prezentarea a 6 expoziţii de artă;
* 8 spectacole live susţinute în site-ul EXPO şi 4 spectacole în afara expoziţiei;
* Peste 600 de delegaţii dintre care 250 delegaţii oficiale au vizitat Pavilionul României;
* În cadrul celor 7 evenimente de promovare a relaţiilor comerciale româno-chineze au fost organizate 8 acţiuni de promovare economică şi comercială dintre care: 5 mini expoziţii specializate pe produse (expoziţie în domeniului vinurilor, expoziţie în domeniul aeronauticii, săptămâna modei româneşti, expoziţie generală cu ocazia ”Zilei Naţionale a României la EXPO 2010”, expoziţie de produse şi servicii IT), un forum al investitorilor şi două misiuni economice tematice (energie şi infrastructură, promovarea vinului românesc, echipamente şi produse agroalimentare).

La nivelul acoperirii mediatice în cele 6 luni de expoziţie, site-ul Pavilionului (http://www.romaniaexpo2010.ro/home) a fost vizitat de 291.110 de vizitatori, iar evenimentele organizate au beneficiat de o acoperire mediatică semnificativă în cadrul expoziţiei (peste 150 de articole şi interviuri).

Pavilionul a primit din partea organizatorilor un premiu de excelenţă pentru contribuţia echipei României, ca ţară participantă, la reuşita Expo Shanghai 2010, per ansamblu. Premiul a fost atribuit acelor pavilioane care prin conceptul de participare au răspuns cel mai bine tematicii expoziţiei mondiale.

”Expoziţiile mondiale sunt prin natura lor adevărate platforme de prezentare a specificului fiecărei ţări, a istoriei naţionale, a dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice, şi mai ales de interacţiune umană. Prezenţa la un eveniment de o asemenea anvergură este nu doar o oportunitate de promovare, ci mai ales o necesitate”, a adăugat Ferdinand Nagy, Comisarul General pentru EXPO 2010 Shanghai, China.

Un rezumat, în imagini, al celor şase luni de prezenţă a României la Expo Shanghai se găseşte la adresa de internet: http://www.romaniaexpo2010.ro/ro/pavilionul-romaniei-la-expo-2010-shanghai-china-6-luni-de-participare

Informaţii suplimentare:

Considerată cea mai mare expoziție mondială organizată până în prezent, Expo Shanghai a reunit peste 200 de ţări şi organizaţii internaţionale, reuşind să strângă în cele 6 luni, aproape 73 de milioane de vizitatori.

Derulată sub genericul „Un oraş mai bun, o viaţă mai bună”, Expo Shanghai s-a desfăşurat între 1 mai -31 octombrie şi a fost prima expoziţie mondială având ca tematică dezvoltarea urbană şi relaţia dintre oraş şi stilul de viaţă şi mediul înconjurător.

Potrivit Convenţiei Biroului pentru Expoziţii Mondiale (BIE), expoziţiile internaţionale se încadrează în două categorii: mondiale (între 6 săptămâni şi 6 luni), cu o temă generală şi o durată de cel puţin 5 ani între două astfel de evenimente şi expoziţii internaţionale (între 3 săptămâni şi 3 luni) şi având o temă specifică. România a participat, după 1989, la toate expoziţiile mondiale şi internaţionale organizate sub egida BIE: Sevilia (Spania) 1992, Taejon (Coreea de Sud) 1993, Lisabona (Portugalia) 1998, Hanovra (Germania) 2000, Aichi (Japonia) 2005, Zaragoza (Spania) 2008.

Următoarea expoziţie mondială va avea loc în 2015 la Milano, Italia.

Direcţia Comunicare
Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1
011822 Bucureşti, România
Tel.: +40 (0)21 431 1186
Fax: +40 (0)21 319 2195
E-mail: presa@mae.ro

www.mae.ro


Cristina-Narcisa Nita
Press Attaché
Embassy of Romania in the UK
Arundel House
4 Palace Green
London W8 4QD

Tel.: 0044 20 7937 9669
Fax: 0044 20 7937 8069
Mobile: 0044 75 00 55 88 44

www.london.mae.ro